محصولی از:

 
 

اعضای شرکت

 • مدیریت: محمدهادی طباطبایی یزدی
 • روابط عمومی: گلناز محمودی
 • دپارتمان نرم افزار: محمدرضا آرشیان
 • آموزش و محتوا: الهه آرشیان
 • امور اداری: آناهیتا زارعی
 

گروه برنامه گردانی

 • رامین خالق نظری احمد آبادی
 • حدیثه نبوی
 • ملیکا درودی
 • هدیه بکاولی
 • هدی بکاولی
 • سارا رحمانی
 • محمد حجازی
 • نسیم جهانی

مشاور

 • دکتر شهرام عباسی
 • دکتر ایمان احدی اخلاقی
 • دکتر مهدی مطیعی